Skelbiamas Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2024 metų paraiškų atrankos konkursas

Vasario 28, 2024

Higienos instituto Psichikos sveikatos centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1345 „Dėl Psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijų plėtojimo 2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“ 2.1 papunkčiu „Psichikos sveikatos ambasadorių programos įgyvendinimas ir kitų šalių gerosios praktikos perdavimo planuojant ir įgyvendinant programą konsultavimas“, skelbia Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2024 metų atrankos konkursą (toliau – Konkursas) ir kviečia viešuosius juridinius asmenis teikti paraiškas.

KONKURSO NUOSTATAI

Konkursas organizuojamas pagal Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2024 metų atrankos konkurso organizavimo nuostatus (toliau – Nuostatai), patvirtintus  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. vasario  14 d. įsakymu Nr. V-201 „Dėl Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos 2024 metų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo”.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso  tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus įgyvendinti psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvą. Šia iniciatyva siekiama įgalinti asmenis, patyrusius arba patiriančius psichikos sveikatos sunkumų ar susidūrusius su artimųjų psichikos sveikatos sunkumais, tapti psichikos sveikatos ambasadoriais savo bendruomenėse ir dalytis savo patirtimi šioje srityje.

Pareiškėju gali būti vieši juridiniai asmenys, atitinkantys Nuostatų 5.1 papunktį ir Nuostatų 11.1–11.6 papunkčiuose keliamus reikalavimus.

Paraiškoms finansuoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos. Bendra 2024 m. projektams finansuoti skiriama suma yra 320 000 (trys šimtai dvidešimt tūkstančių) eurų.

Mažiausia projektui 2024 metais galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų. Pareiškėjui, gavusiam tokios apimties finansavimą, reikės pasiekti minimalius kiekybinius projekto vykdymo rodiklius, numatytus Nuostatų 44.1 papunktyje.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma yra neapibrėžiama. Pareiškėjas gali nurodyti pageidaujamą gauti finansavimo sumą. Tokiai paraiškai, atsižvelgus į finansines galimybes, bus skiriamas pilnas arba dalinis (bet ne mažesnis nei 25 000 eurų) finansavimas, vadovaujantis Nuostatų 26 punktu. Pareiškėjui, gavusiam didesnį finansavimą, siektini minimalūs kiekybiniai projekto vykdymo rodikliai, numatomi vadovaujantis Nuostatų 44.2 papunkčiu.

Su pareiškėjais, kurių paraiškai bus skiriamas finansavimas ir kurie sutiks su skiriamu finansavimu, Higienos institutas sudarys sutartį 2024 metams (sutartis2 sutarties priedas3 sutarties priedas). Projektui įgyvendinti 2024 metams skirtos valstybės biudžeto lėšos turės būti naudojamos nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2024 m. gruodžio 9 d. 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Projektų paraiškos yra priimamos nuo 2024 m. vasario 22 d. iki 2024 m. kovo 4 d. (imtinai).

Nuostatų priede pateikta paraiškos forma (atsiųsti) turi būti užpildyta ir kartu su visais pridedamais dokumentais (pagal Nuostatų 15.1–15.5 papunkčius) turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu bei teikiama Higienos institutui el. p. institutas@hi.lt ir dovile.verveckiene@hi.lt.  

Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, kur paraiška turi būti prieinama ne trumpiau kaip 5 darbo dienas po paraiškos pateikimo dienos. 

Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, tačiau ne vėlesnė nei kovo 4  dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, jos taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas. 

Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose. 

Dalyvavimas Konkurse yra savanoriškas. Jei nuspręsite jog norite dalyvauti, tuomet savo asmens duomenis pateikti privalote, nes be jų negalėsime vykdyti paraiškų vertinimo. Jūsų asmens duomenų valdytojas – Higienos institutas, juridinio asmens kodas 111958286, buveinės adresas Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius, tel. + 370 5 262 4583, el. p. institutas@hi.lt, Higienos instituto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. + 370 5 212 2574, el. p. duomenuapsauga@hi.lt. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktu (asmens duomenys tvarkomi Higienos institutui vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas). Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atrankos į Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymus organizavimo ir vykdymo tikslais ir saugomi vieną mėnesį po atrankos pabaigos.

Jeigu Jūsų paraiška bus finansuojama, koordinatoriaus vardas, pavardė bus teikiami užsienio lektoriams, vedantiems Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos mokymus, bei bus skelbiama viešai, siekiant sudaryti galimybę galimiems Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos dalyviams pa(si)tikrinti Jūsų statusą.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

– teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
– teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
– teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
– teisę reikalauti ištrinti duomenis;
– teisę apriboti savo duomenų tvarkymą;
– teisę nesutikti su Jūsų duomenų tvarkymu (tokiu atveju Jūsų paraiška nebus vertinama).

Informuojame, kad esant asmens duomenų tvarkymo pažeidimui, turite teisę skųsti Higienos instituto veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSO IR (AR) PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Išsamesnę informaciją, susijusią su Konkursu ir (ar) paraiškų teikimu, teikia Dovilė Vervečkienė, tel. +370 669 95 973, el. p. dovile.verveckiene@hi.lt, kiekvieną darbo dieną nuo 9 val. iki 11 val.; Gintarė Mikulienė, tel. +370 669 97 146, el. p. gintare.mikuliene@hi.lt, pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais (išskyrus vasario 28 d.) nuo 14 val. iki 16 val.